IJHE Üye Girişi International Journal Of Humanities and Education (Member Login)

Username: Password : Şifremi Unuttum Forgot your password?

IJHE Issue

Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19

Dergi Kapağı

Editor: Dr. Saadettin Yıldız

Sinop 2023
 Ece Emre MUEZZİN, Büşra YILMAZ, Muazzez Merve YÜKSEL  
Beliren Yetişkinlik Döneminde Akılcı Olmayan İnançlar, Bilişsel Çarpıtmalar, Öz Yeterlilik ve İlişki Doyumunun İncelenmesi
Investigation of Irrational Beliefs, Cognitive Distortions, Self-Efficacy, and Relationship Satisfaction in Emerging Adulthood
Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19 Page:1 – 22
Detail/Özet/Abstract (557 )     |      Full Text (235 ) Abdulkadir BAYRAM  
Bulunma Durumu Ekinin Kullanımları Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation of the Uses of the Presence Suffix
Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19 Page:23 – 48
Detail/Özet/Abstract (577 )     |      Full Text (260 ) Hüseyin ALTINALAN  
II. Karabağ Muharebesi Sürecinde Fransız Medyası
French Media During the 2nd Battle of Karabakh
Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19 Page:49 – 68
Detail/Özet/Abstract (577 )     |      Full Text (365 ) Ahmet EFE  
Comprehensive Development of Human Capital as an Aspect of Innovative Economies of Future
Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19 Page:69 – 96
Detail/Özet/Abstract (396 )     |      Full Text (413 ) Gülşah ORAK, Nezahat KANDEMİR  
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavram Haritası Destekli Çevre Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
Pre-Service Science Teachers’ Views on Concept Map-Supported Environmental Education
Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19 Page:97 – 119
Detail/Özet/Abstract (446 )     |      Full Text (302 ) Raşit ÇÖLOĞLU  
Kazaklara Ait Bir Köken Miti ve Cengiznâme: Kazaktıñ Tübü
An Origin Myth of the Kazakhs and Genghisnâme: Kazaktiñ Tübü
Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19 Page:120 – 137
Detail/Özet/Abstract (575 )     |      Full Text (223 ) Anıl ARSLAN  
Morfolojik Yöntemle Oluşturulan Çatıların Yapılarına Göre Tasnifi
Classification of Voices Formed by Morphological Method According to Their Structures
Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19 Page:138 – 156
Detail/Özet/Abstract (581 )     |      Full Text (367 ) Volkan VAROL, Melis KILIÇ, Habibe YILMAZ ÇELİK, Merve GÜNEŞ, Miray VAROL  
Okul Öncesi Dönemde Anne ve Babaların Aile Katılım Çalışmalarına Katılım Düzeylerinin İncelenmesi
Examınatıon Of Parents' Levels In Family Participation Studies In Preschool Period
Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19 Page:157 – 177
Detail/Özet/Abstract (555 )     |      Full Text (268 ) Zeynep KANTARCI BİNGÖL  
Paulo Freire’de Öğretme Eyleminin Etik Doğası
The Ethical Nature of the Act of Teaching in Paulo Freire
Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19 Page:178 – 197
Detail/Özet/Abstract (427 )     |      Full Text (272 ) Gatibe VAGİFKIZI  
Türk Dillerinde Hukukî Terminoloji’nin Oluşmasına Kuramsal Bakış
Theoretical Perspective on the Formation of Legal Terminology in Turkic Languages
Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19 Page:198 – 209
Detail/Özet/Abstract (535 )     |      Full Text (265 ) Azize ÖZDEMİR  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Dilbilgisi Öğrenmede Strateji Tercihleri
Strategy Preferences of Students Learning Turkish as a Foreign Language in Learning Grammar
Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19 Page:210 – 226
Detail/Özet/Abstract (395 )     |      Full Text (367 ) Arzu ARICAN  
Eski Uygurca İşaret Zamirlerinde Sözcükselleşme ve Yineleme Eğilimleri
Tendencies of Lexicalization and Repetition in Old Uyghur Demonstrative Pronouns
Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19 Page:227 – 243
Detail/Özet/Abstract (497 )     |      Full Text (316 ) Melike YAPAN, Gonca BÜYÜKMIHCI  
Geleneksel Kemaliye (Eğin) Evlerinin Plan Tipolojisi Üzerine Bir İnceleme
A Review on Plan Typology of Traditional Kemaliye (Egin) Houses
Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19 Page:244 – 268
Detail/Özet/Abstract (390 )     |      Full Text (300 ) Kenan KOÇAK, Hüsna AÇIK  
Reading the Ottoman Costumes in the Travelogues of John Covel and Cornelis De Bruyn
Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19 Page:269 – 282
Detail/Özet/Abstract (446 )     |      Full Text (301 ) Utku IŞIK  
Tunyukuk Yazıtı’nın Eleştirel Söylem Analizi
Critical Discourse Analysis of Tunyukuk Inscription
Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19 Page:283 – 310
Detail/Özet/Abstract (397 )     |      Full Text (277 ) Özge SARICA ACARÖZ, Serdal IŞIKTAŞ  
Yetişkinlerde Fonksiyonel Olmayan Tutumların ve Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Depresyonla İlişkisinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship of Dysfunctional Attitudes and Negative Automatic Thoughts with Depression in Adults
Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19 Page:311 – 331
Detail/Özet/Abstract (565 )     |      Full Text (351 ) Hülya GÜLAY OGELMAN, Selay AKDOĞAN  
Türkiye’de 2000-2021 Yılları Arasında Tamamlanmış Okul Öncesi Dönemi Kapsayan Psikolojik Dayanıklılık Konulu Tezlerin İncelenmesi
Investigation of Theses on Resiliency Covering the Preschool Period Completed Between 2000-2021 in Turkey
Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19 Page:332 – 366
Detail/Özet/Abstract (571 )     |      Full Text (271 ) Çev. Serkan YÜKSEL)  
Sümer Dilinin Kökenleri Hakkında Bir Başka Öneri - İoannis KENANIDIS & Evangelos C. PAPAKITSOS
Yet Another Suggestion about the Origins of the Sumerian Language
Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19 Page:367 – 385
Detail/Özet/Abstract (496 )     |      Full Text (313 ) Serkan YÜKSEL  
Yukagirler İnanış, Gelenek ve Anlatı İrfan, P. (2020), Yukagirler- İnanış, Gelenek ve Anlatı, İstanbul: Kitabevi Yayınları 217s., ISBN: 978-605-7819-55-0.
Cilt/Volume:9 Sayı/Issue:19 Page:386 – 390
Detail/Özet/Abstract (483 )     |      Full Text (295 )© 2015 International Journal of Humanities and Education
Design G2